هنر زیبا

۱۳۹۸/۰۳/۲۸
هنر زیبا و هنر کاربردی

دو گانگی کاذب هنر زیبا یا هنر کاربردی

دوگانگی کاذب: هنر زیبا و هنر کاربردی تجربه ی بصری انسان نخست به خاطر یادگیری، فهم و واکنش او نسبت به محیط اوست.قدیمی ترین مطلب […]